Wymagania edukacyjne klasa 3

Edukacja polonistyczna
 Uczeń kończący klasę III:
1)korzysta z informacji:
a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym  i wyciąga z nich wnioski,
c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta  ze słowników  i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka  do kroniki; potrafi z nich korzystać;
2) analizuje i interpretuje teksty kultury:
a) przejawia  wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji,  wskazuje głównych bohaterów,
c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
d) ma potrzebę kontaktu  z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
e)  pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
3) tworzy wypowiedzi:
a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie  i opis, list prywatny, życzenia , zaproszenie,
b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
c) uczestniczy w rozmowach; zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie: poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
d) dba o kulturę wypowiadania się : poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy , stosuje pauzy i właściwą intonacje w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym, stosuje formuły grzecznościowe
e) dostrzega różnice między literą a głoską: dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście
f) pisze czytelnie i estetycznie( przestrzega zasad kaligrafii) dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną, oraz interpunkcyjną
g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.          
Język obcy nowożytny
Uczeń kończący klasę III:
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka ( motywacja do nauki języka obcego)
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu : rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawionych także za pomocą obrazów, gestów, rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i video)
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia, opisuje je.
6) przepisuje wyrazy i zdania
7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki


Edukacja muzyczna
Uczeń kończący klasę III;
1) w zakresie odbioru muzyki:
a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:
- śpiewa w zespole piosenki ze słuchu ( nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym), śpiewa z pamięci hymn narodowy
- gra na instrumentach perkusyjnych ( proste rymy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych ( proste melodie i akompaniamenty0
- realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne, reaguje na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki ( maszeruje, biega, podskakuje)
- tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego
b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki ( melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej ( wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz)
c)aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę, orientuje się w rodzajach głosów ludzkich ( sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych ( fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja), rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA ( wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części
2) w zakresie tworzenia muzyki:
a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki
b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad
c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją


Edukacja plastyczna
Uczeń kończący klasę III:
1) w zakresie percepcji sztuki:
a) określa swoją przynależność kulturowa poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz
b) korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej ( zgodnie z elementarna wiedzą o prawach autora)
2) w zakresie ekspresji przez sztukę:
a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni( stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne )
b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych , w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym( stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych)
3) w zakresie recepcji sztuki:
a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, Film) i przekazy medialne Telewizja, Internet) a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową
b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne ( posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej)

Edukacja społeczna
Uczeń kończący klasę III:
1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym
2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia, rozumie , co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do nie dostosować swe oczekiwania
3)wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników( formy grzecznościowe), rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania, jest chętny do pomocy , respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp., wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je, uczestniczy w  szkolnych wydarzeniach
6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie , w jakim regionie mieszka, uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność
7) zna symbole narodowe ( barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne, orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości , w której mieszka , dla Polski i świata
8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi, wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz itp.
9) zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, policji,  straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy 112


Edukacja przyrodnicza
Uczeń kończący klasę III:
1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych
3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego
4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne
5) wyjaśnia zależność niektórych zjawisk przyrody od pór roku
6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, wie , jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek ( wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo)
7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin
- wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi
- znaczenie powietrza i wody dla życia
- znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka ( np. węgla i gliny)
8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi ( np. serce, płuca, żołądek)
9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i stomatologa
10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych  ( w miarę swoich możliwości), orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp. Wie jak zachować się w takich sytuacjach


Edukacja matematyczna
Uczeń kończący klasę III:
1) liczy ( w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000
2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000
3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 ( słownie i z użyciem znaków <, >, =)
4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 ( bez algorytmów działań pisemnych, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania
5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka( bez przenoszenia na drugą stronę)
7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania( w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego)
8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne( cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności
9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr,  wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar( bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych) używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych , np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów ( bez zamiany na metry)
10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, wykonuje łatwe obliczenia, używając  tych miar ( bez zamiany   jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych  w obliczeniach formalnych)
11) odmierza płyny różnymi miarkami: używa określeń litr, pół litra
12) odczytuje temperaturę  ( bez konieczności  posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
14) podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
15) odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe ( pełne godziny)
16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty, i trójkąty( również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie), rysuje odcinki o podanej długości, oblicza obwody trójkątów, kwadratów, i prostokątów ( w centymetrach)
17)   rysuje drugą połowę figury symetrycznej, rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu, kontynuuje regularność  w prostych motywach ( np. szlaczki, rozety)