Wymagania edukacyjne klasa 2

Edukacja polonistyczna

UCZEŃ

1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się u kulturę języka:
• obdarza uwagą rówieśników i dorosłych;
• słucha wypowiedzi innych i chce zrozumieć, co przekazują;
• uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym
• bierze udział w rozmowach inspirowanych literaturą;
• rozmawia w kulturalny sposób, zwracając się bezpośrednio do rozmówcy
• stosuje formy grzecznościowe;
• dostosowuje ton głosu do sytuacji;
• jasno komunikuje swoje potrzeby, spostrzeżenia, odczucia;
• poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
• poprawnie artykułuje głoski;
• stosuje właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym;
• udziela poprawnych odpowiedzi na pytania innych osób;
• spójnie i komunikatywnie formułuje udzielane odpowiedzi;
• zadaje pytania związane z tematem;
• mówi na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym oraz inspirowane literaturą;
• wyraża w czytelny sposób emocje, jakie wywołuje tematyka wypowiedzi;
• systematycznie wzbogaca słownictwo.

2. W zakresie umiejętności czytania i pisania:
• słucha w skupieniu czytanych utworów;
• potrafi odpowiadać na pytania dotyczące treści słuchanych tekstów;
• interesuje się książką i czytaniem;
• czyta poprawnie opracowane teksty podręcznikowe;
• w miarę swych możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
• rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;
• wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
• wymienia (wskazuje) postaci występujące w tekstach;
• w miarę możliwości korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii;
• korzysta z pakietów edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela;
• czyta i rozumie teksty przeznaczone na I etapie edukacyjnym;
• przepisuje poprawnie zdania, rozwija zdania;
• układa samodzielnie i zapisuje proste, krótkie zdania;
• stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu;
• w miarę możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe;
• dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną;
• dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;
• stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach;
• stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek;
• pisze z pamięci krótkie zdania;
• pisze ze słuchu proste zdania w obrębie opracowanego słownictwa;
• pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, „ch”;
• posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;
• dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniach, zdania w tekście;
• dostrzega różnicę między głoską a literą;
• rozpoznaje w prostych zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy oraz wyrazy oznaczające czynności.

3. W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
• uczestniczy w zabawie teatralnej;
• ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;
• odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np.: wiersze, piosenki, fragmenty prozy;
• nadaje właściwą intonację i ton głosu w zależności od rodzaju recytowanego tekstu.

Edukacja muzyczna

UCZEŃ
•    powtarza głosem proste melodie;
•    śpiewa w grupie i indywidualnie poznane piosenki;
•    wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne;
•    realizuje proste tematy rytmiczne (tataizację, ruchem całego ciała)
•    odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych;
•    wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
•    reaguje na zmianę tempa i dynamiki;
•    potrafi tańczyć kroki polki i krakowiaka;
•    kulturalnie zachowuje się na koncertach w szkole i poza nią;
•    potrafi przyjąć właściwą postawę podczas śpiewania hymnu narodowego;
•    improwizuje melodię do krótkich tekstów;
•    wyraża swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchu i słów;
•    wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
•    rozpoznaje brzmienie głosów, barwę niektórych instrumentów muzycznych;
•    rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów;
•    dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki;
•    potrafi rozpoznawać i nazwać niektóre znaki notacji muzycznej (oznaczenia metrum, klucz wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty i opowiadające im pauzy);

Edukacja plastyczna

UCZEŃ
•    rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur (także architekturę zieleni);
•    wypowiada się na temat poznanych obiektów;
•    rozpoznaje wybrane dzieła malarskie;
•    wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej;
•    poznaje wybrane przykłady sztuki rzeźbiarskiej;
•    wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie;
•    posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura;
•    umie zastosować określone narzędzia i materiały;
•    dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy;
•    wykonuje prace malarskie i graficzne typowe dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;
•    wypowiada się w różnych technikach, tworząc przestrzenne prace plastyczne (wykonuje rzeźby w plastelinie, glinie, modelinie i inne);
•    wykonuje proste rekwizyty (lalka, pacynka) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;
•    ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;
•    korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej.

Edukacja społeczna

UCZEŃ
• odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;
• wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym;
• wie, że nie należy krzywdzić słabszych;
• wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
• zna zasady bycia dobrym kolegą respektuje je;
• zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie;
• wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
• współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych;
• grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
• jest uczynny i uprzejmy wobec innych;
• wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia;
• pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
• wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
• zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi, wie do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc;
• niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;
• wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych i kosztem niszczenia otoczenia;
• wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny;
• wie, jakie są relacje między najbliższymi;
• potrafi okazywać swoim bliskim miłość i przywiązanie;
• zna relacje rodzinne między najbliższymi;
• rozumie, że pieniądze otrzymuje się za pracę;
• potrafi dostosować własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
• wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
• potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto);
• zna pracę ludzi w swojej miejscowości (wybrane zawody);
• wie, do kogo i w jaki sposób może zwrócić się o pomoc;
• wie, że jest Polakiem i że mieszka w Polsce;
• zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn);
• wie, że Polska znajduje się w Europie;
• rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.


Edukacja przyrodnicza

UCZEŃ
1. W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:
• wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad i ogród;
• nazywa typowe gatunki zwierząt domowych;
• potrafi rozpoznać wybrane gatunki zwierząt i połączyć z ich młodymi;
• wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwach domowych, w szkolnych uprawach hodowlanych;
• potrafi pielęgnować rośliny i zwierzęta w klasie oraz prowadzić zespołowo i pod kierunkiem nauczyciela proste uprawy i hodowle;
• zna sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku (odloty i przyloty ptaków, zapadanie sen zimowy);
• wie, jak dbać o zwierzęta domowe i hodowlane;
• wie, jaki pożytek zwierzęta przynoszą środowisku (niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice);
• orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt;
• zna niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin (trujące owoce, liście, grzyby);
• wie, że niektóre zwierzęta mogą być groźne dla człowieka;
• zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, powódź, pożar);
• wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
• zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka (wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów, spalanie śmieci);
• chroni przyrodę (nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie);
• pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato;
• rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych i potrzebę segregowania śmieci;
• wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin;
• wymienia przykłady roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym.

2. W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:
• nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
• zna zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia;
• zna kolejne pory roku;
• zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty u przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
• rozumie potrzebę pomagania zwierzętom podczas zimy i upalnego lata;
• ubiera się stosownie do pory roku, nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody;
• obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji;
• stosuje się do komunikatów o pogodzie np. ubiera się odpowiednio do pogody;
• podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.

Edukacja matematyczna
UCZEŃ
 1. W zakresie czynności umysłowych ważnych do uczenia się matematyki:
•    określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
•    określa położenie obiektów względem obiektu;
•    potrafi ustawić przedmiot zgodnie z podanymi warunkami;
•    orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w prawym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku;
•    klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje;
•    układa obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je;
•    wybiera obiekt w serii, wskazuje następne i poprzednie;
•    porównuje liczebność utworzonych kolekcji zbiorów zastępczych,
•    ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów;
•    w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
•    rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała;
•    wyprowadza kierunki od siebie (po prawej stronie, na lewo od);
•    orientuje się na kartce, aby odnajdować informację i rysować strzałki we właściwym kierunku;
•    dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury symetrycznej;
•    kontynuuje regularny wzór;
•    dostrzega stałe następstwa i regularność;
•    klasyfikuje figury podanej cechy;
•    układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury.

2. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
•    sprawnie liczy obiekty;
•    wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20);
•    zapisuje liczby cyframi (zakres do 100);
•    liczy dziesiątkami w zakresie 100;
•    porównuje liczby, stosując znaki >, <, =, ustala ciągi rosnące i malejące;
•    wyznacza sumy i różnice manipulując obiektami;
•    rachuje w obrębie dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych;
•    sprawnie dodaje i odejmuje do 20, poprawnie zapisuje te działania;
•    dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, sprawnie dodaje i odejmuje dziesiątkami;
•    mnoży w zakresie 30 i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia i odwrotnie;
•    w formach czynnościowych dokonuje operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabeli mnożenia;
•    radzi sobie w sytuacjach życiowych, w których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;
•    rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub w słownie podanej treści;
•    zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji;
•    stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią;
•    potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe;
3. W zakresie pomiaru:
•    dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje wyniki;
•    mierzy długość, szerokość i wysokość przedmiotów, poługując się linijką;
•    porównuje długości obiektów i określa je stosują jednostki: centymetr, metr;
•    rysuje odcinki o podanej długości;
•    potrafi ważyć przedmioty, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram;
•    różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe;
•    wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi;
•    odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
•    manipulacyjnie (przelewanie) porównuje ilości płynów, wskazuje więcej, mniej, tyle samo;
•    używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
•    nazywa dni tygodnia i miesiące w roku;
•    orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać;
•    rozpoznaje czas na zegarze w zakresie orientacji w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych;
•    zna pojęcia: godzina, pół godziny, minuta;
•    umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin.
4. W zakresie obliczeń pieniężnych:
•    zna będące w obiegu monety i banknoty;
•    zna wartość nabywczą pieniędzy;
•    wie, co to dług i rozumie konieczność spłacenia go;
•    umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych;
•    radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży;
•    układa i rozwiązuje proste zadania z treścią o kupowaniu im płaceniu.

Zajęcia komputerowe
UCZEŃ
•    zna podstawowe elementy budowy stanowiska komputerowego;
•    posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu;
•    korzysta z myszy komputerowej i klawiatury;
•    zna i korzysta z podstawowych narzędzi programu graficznego np. MS Paint oraz programu tekstowego np. MS Word;
•    wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
•    wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora;
•    stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i multimediów.

Zajęcia techniczne
UCZEŃ
•    wie, jak wytworzono niektóre przedmioty codziennego użytku;
•    zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
•    posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich;
•    wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, woda)
•    wykonuje prace papierowe zgodne z podana instrukcją (wycina, zagina, skleja)
•    majsterkuje, wykonując np.: latawce, wiatraczki, tratwy;
•    buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, waga, tor przeszkód;
•    zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
•    dobiera właściwe narzędzia pracy i posługuje się nimi zgodnie z instrukcją obsługi;
•    ostrożnie obchodzi się z narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy;
•    wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze);
•    zna zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze środków komunikacji
•    orientuje się, jak należy zachować się w sytuacji wypadku, np.: powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe itp.
•    utrzymuje wokół siebie porządek (stolik, sala zabaw, szatnia, klasa)
•    sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

UCZEŃ
1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej:
•    wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne;
•    uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami;
•    współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych;
•    umie wykonać ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała;
•    potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość;
•    umie toczyć i kozłować piłkę;
•    potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne;
•    potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne;
•    skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;
•    bezpiecznie uczestniczy w zespołowych grach sportowych;
•    uczestniczy w grach, zabawach ruchowych i ćwiczeniach terenowych.
2. W zakresie elementów wychowania zdrowotnego:
•    wie, jak prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole;
•    dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole;
•    wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny;
•    wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne(np.; mycie włosów i codzienne mycie całego ciała, mycie zębów);
•    wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa;
•    wie, że nie można samodzielnie zażywać żadnych leków ani stosować środków chemicznych;
wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji