Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sp21/domains/sp21jastrzebie.pl/public_html/config.php on line 7
STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020 - Szkoła Podstawowa nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju im. prof. Jana Miodka

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
- przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292), świadczenia DOBRY START (300+).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

1.     tj.: podręczniki i lektury szkolne do klasy do której uczęszcza uczeń, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie itp.
tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje
o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
tornister - plecak szkolny (1 szt. na rok szkolny),
obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary na rok szkolny),
strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego: koszulki - 2 szt./semestr, (spodenki, getry, spodnie sportowe, bluza sportowa lub dres – po 1 szt. na semestr),
ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
mundurek szkolny, strój galowy wymagany przez szkołę,
przybory i materiały do nauki zawodu,
artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
pokrycie kosztu abonamentu internetowego od września do czerwca (na podstawie faktur
i dowodów wpłaty, które umożliwią ustalenie opłaty wyłącznie za internet),
komputer PC/laptop (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy, klawiatura i mysz (po 1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem / oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu
(z zaświadczeniem/oświadczeniem o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek (w przypadku kiedy uczeń realizuje zajęcia w-f)
koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
koszty dojazdu do szkół od września do czerwca 19. 20. 21. 22. 23. 24. INFORMACJE DODATKOWE:
poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną,
z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:
- pozostałe materiały szkolne kwalifikowane od sierpnia
 
• odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki , swetry, czapki, sandały, bielizna osobista itp.),
• meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy itp.),
• sprzęt rehabilitacyjny,
• okulary korekcyjne,
• obozy i zimowiska rekreacyjne, kolonie
UWAGA:
• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków oraz dowodów księgowych (dowody „KP”, kwitariusze), miesięcznych biletów imiennych 
 
 
• dokumenty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowane powinny na odwrocie zawierać adnotację sporządzoną i podpisaną przez wnioskodawcę o treści : „Zakup materiałów dla  ……… (imię i nazwisko ucznia), które są niezbędne na zajęcia lekcyjne w roku szkolnym …../…..”
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 12.09.2019 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY