INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

 
INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI
 
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie
zwalnia go z tego obowiązku przystąpienia nauczycieli do strajku (2)
 
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
 
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
 
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz
szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w
tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z
niego korzysta.
 
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo
do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.
 
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że
nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysłać
dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia
dziecka do placówki oświatowej.
 
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola,
Rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki
dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
 
1.     Art.. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 
2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 
3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z póź. zm.).
 
4.     Art.. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2007 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204).
 
5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 
6.     Art.. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 
 
RODZICÓW UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI PO GODZINIE 12:00 PROSIMY ZGŁASZAĆ U DYREKTORA PLACÓWKI.