8 maja test alarmowy

Informuję, że zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony miejski test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie uczczenie 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.171.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia miejskiego testu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny alarmowe zostaną uruchomione z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W ramach testu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający j e d n ą m i n u t ę. Jednocześnie pragnę przypomnieć Państwu, że przepisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) stanowią, iż wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 ? godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie musi zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. W związku z tym proszę o rozpowszechnienie informacji o planowanym włączeniu syren wśród pracowników oraz zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w danym dniu w rejonie syren alarmowych.
W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, np. zagrożenie powodziowe, katastrofa z udziałem NSCH lub innego, zagrażającego większemu obszarowi miasta, trening zostanie odwołany.